fbpx

398. fundur stjórnar SASS

haldinn að Austurvegi 56, Selfossi,

miðvikudaginn 22. nóvember 2006, kl. 16.00

Mætt: Gunnar Þorgeirsson, Björn B. Jónsson, Aldís Hafsteinsdóttir, Jóna Sigurbjartsdóttir, Unnur Brá Konráðsdóttir og Þorvarður Hjaltason framkvæmdastjóri sem ritaði fundargerð. Elliði Vignisson og Þórunn Jóna Hauksdóttir boðuðu forföll.

Dagskrá

1. Fundargerð Samgöngunefndar SASS frá 10. október sl.

Fundargerðin staðfest.

2. Fundargerð Mennta- og menningarmálanefndar SASS frá 24. október sl.

Fundargerðin staðfest.

3. Fundargerð Atvinnumálanefndar SASS frá 27. október sl.

Fundargerðin staðfest.

4. Fundargerð Velferðarnefndar SASS frá 15. nóvember sl.

Fundargerðin staðfest.

5. Fundargerð Fagráðs Sérdeildar Suðurlands Vallaskóla frá 24. október sl.

Tilnefningu á fulltrúa SASS í fagráðið frestað til næsta fundar.

6. Bréf frá Heilbrigðisnefnd Suðurlands, dags. 20. október 2006,

varðandi kjörgengi fulltrúa atvinnurekenda í nefndina, ásamt afriti af bréfi nefndarinnar til Atorku, samtaka atvinnurekenda á Suðurlandi, dags. 31. október 2006.

Stjórn SASS telur, í ljósi bréfs nefndarinnar til Atorku, að málið sé komið í eðlilegan farveg.

7. Bréf frá Umhverfisráðuneytinu, dags. 30. október 2006, þar sem óskað er tilnefningar samtakanna á fulltrúa í Samvinnunefnd miðhálendins.

Samþykkt að tilnefna Valtý Valtýsson sem aðalmann og Margréti Sigurðardóttur sem varamann.

8. Bréf frá Sveitarfélaginu Árborg, dags. 9. október 2006, með athugasemdum við fundargerð aðalfundar SASS 8. október sl.

Samþykkt að taka tillit til athugasemdanna og lagfæra fundargerðina til samræmis við þær athugasemdir sem fram komu í bréfinu.

9. Afrit af bréfi fjarnámsnema í hjúkrunarfræði á Suðurlandi til ráðherra menntamála, heilbrigðis og fjármála, dags. 29. október 2006, varðandi misskiptingu fjárframlaga til hjúkrunarnáms við H.Í. og H.A.

Fram kom að leiðrétting hefur fengist í þessu máli.

10. Umsagnir um þingmál

a. Frumvarp til laga um lögheimili og skipulags- og byggingarlög, 220. mál, óheimil skráning lögheimilis í frístundabyggð.

Stjórn SASS staðfestir eftirfarandi umsögn sem hefur verið send Alþingi:

,, Stjórn Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga tekur eindregið undir efni frumvarpsins og hvetur Alþingi til að samþykkja það óbreytt, enda er frumvarpið mjög í anda þeirra athugasemda sem Samtök sunnlenskra hafa gert eftir að dómur féll í Hæstarétti í apríl 2005 þess efnis að heimilt væri að skrá lögheimili í frístundabyggð. Til þess að árétta mikilvægi þessa máls fyrir sunnlensk sveitarfélög óskar stjórn SASS eftir því að fulltrúar hennar fái að koma á fund félagsmálanefndar til að gera nánari grein fyrir sjónarmiðum samtakanna í þessu máli.”

b. Frumvarp til laga um gatnagerðargjald, 219. mál, heildarlög.

Stjórn SASS staðfestir eftirfarandi umsögn sem hefur verið send Alþingi:

,,Stjórn SASS tekur undir efni frumvarpsins. Það gerir stöðu sveitarfélaga skýrari varðandi álagningu gatnagerðargjalda og einfaldar hana um leið. Stjórn SASS leggur einnig til að bráðabirgðaákvæði um B-gatnagerðargjald í lögum um gatnagerðargjald nr. 17/1996 verði framlengt, þar sem enn er þörf til staðar fyrir slíkt ákvæði, en ákvæðið heimilar sveitarfélögunum að innheimta gjald til að leggja bundið slitlag á eldri götur þar sem fasteignareigendur höfðu ekki greitt gatnagerðargjöld.

Stjórn SASS leggur jafnframt til að afnumin verði ákvæði í öðrum lögum þar sem ríkið er undanþegið því að greiða gatnagerðargjöld, t.d af sjúkrahúsum og heilsugæslustöðvum. Engin rök mæla með slíku fyrirkomulagi.”

c. Drög frá samgönguráðuneytinu að frumvarpi um vegalög.

Stjórn SASS staðfestir eftirfarandi umsögn sem hefur verið send samgönguráðuneytinu:

,,Samtök sunnlenskra sveitarfélaga gera eftirfarandi athugasemdir við drög að vegalögum sem nú eru til umsagnar.

1. Frestur til að gefa umsögn um frumvarpsdrögin er óeðlilega stuttur og sveitarfélögunum eða samtökum þeirra hafa ekki verið send formleg erindi vegna málsins. Því er mikilvægt, þegar frumvarp að vegalögum verður lagt fram á Alþingi, að sveitarfélögunum gefist rúmur tími til að fjalla um málið áður en umsögn er gefin. Um mikilvægt mál er að ræða fyrir sveitarfélögin og því nauðsynlegt að þau hafi tækifæri til að taka skýra afstöðu til málsins.

2. Samtök sunnlenskra sveitarfélaga leggja höfuðáherslu á að verkefnum þeim sem lagt er til í drögunum að færist yfir til sveitarfélaganna fylgi fullnægjandi og tryggir tekjustofnar, ekki aðeins til að halda ástandinu eins og það er nú í horfinu, heldur til að stórbæta þá vegi sem um ræðir. Um algjört grundvallaratriði er að ræða og í raun ekki hægt fyrir sveitarfélögin að taka afstöðu til verkefnatilflutningsins fyrr en sú hlið málsins liggur skýrar fyrir. Minnt er á í þessu sambandi að ástand tengi- og safnvega er víðast hvar algjörlega óviðunandi. Umferð um þessa vegi hefur stóraukist á undanförnum árum án þess að þeirri þróun hafi verið fylgt eftir með varanlegri uppbyggingu veganna. Þannig hafa einungis um 30% tengivega á Suðurlandi verði lagðir varanlegu slitlagi. Ef uppbygging þessara vega verður haldið áfram á svipuðum hraða og undanfarin ár mun það taka um 70 ár að ljúka uppbyggingu tengivegakerfisins á Suðurlandi!

3. Samtökin gera athugasemdir við 18. og 28. greinar draganna, þar sem gert er ráð fyrir að kostnaður falli á sveitarfélög ef skipulag þeirra er ekki í samræmi við vilja Vegagerðarinnar. Hafa ber í huga í þessu sambandi sjálfákvörðunarrétt sveitarfélaganna um eigin málefni og m.a. í skipulagsmálum. Framkvæmdir á vegum ríkisins/vegagerðarinnar þurfa því að taka mið af skipulagi sveitarfélaganna og verða að fjármagnast að öllu leyti af ríkinu í samræmi við gildandi verkaskiptingu á milli ríkis og sveitarfélaga í samgöngumálum.

4. Samtökin vekja einnig athygli á nauðsyn þess að núverandi flokkun vega í stofnvegi, tengivegi, safnvegi og landsvegi verði tekin til enn gagngerari endurskoðunar en fram kemur í frumvarpsdrögunum. Umferð um tengivegi hefur aukist verulega og þar er umferð oft á tíðum mun meiri en um stofnvegi og því óeðlilegt að framlög til þeirra séu takmörkuð vegna skilgreiningarinnar einnar – eins og nú háttar til er í samgönguáætlunum eru ákveðnir kvótar til hinna einstöku vegflokka, taka verður í mun meira mæli mið af þeirri umferð sem um vegina fer. “

d. Bréf frá iðnaðarnefnd Alþingis, dags. 11. nóvember 2006, þar sem óskað er umsagnar um frumvarp til laga um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun, 280. mál, heildarlög.

Stjórn SASS leggur áherslu á, í tengslum við þær skipulagsbreytingar sem frumvarpið gerir ráð fyrir, þá verði þess gætt að atvinnuþróunarfélögum verði áfram tryggður öruggur starfsgrundvöllur og sjálfstæði þeirra eflt. Stjórn SASS leggur þ.a.l. áherslu á að framlög til atvinnuþróunarfélaga verði aukin og starfsemi þeirra þannig efld frá því sem nú er. Stjórnin telur að fjármunir nýtist betur með þeim hætti og frumkvæði heimamanna virkjað.

e. Bréf frá iðnaðarnefnd Alþingis, dags. 13. nóvember 2006, þar sem óskað er umsagnar um tillögu til þingsályktunar um úttekt á hækkun rafmagnsverðs, 5. mál.

Stjórn SASS mælir með samþykkt frumvarpsins.

f. Bréf frá samgöngunefnd Alþingis, dags. 15. nóvember 2006, þar sem óskað er umsagnar um frumvarp il laga um niðurlagningu úrskurðarnefnda á sviði siglingamála, 258. mál.

Stjórnin tekur ekki afstöðu til frumvarpsins.

g. Bréf frá samgöngunefnd Alþingis, dags. 15. nóvember 2006, þar sem óskað er umsagnar um frumvarp til laga um siglingavernd, 238. mál, EES reglur

Stjórnin tekur ekki afstöðu til frumvarpsins

h. Bréf frá heilbrigðis- og trygginganefnd Alþingis, dags. 16. nóvember 2006, þar sem óskað er umsagnar um tillögu til þingsályktunar um nýja framtíðarskipan lífeytismála, 3. mál.

Stjórnin tekur ekki afstöðu til þingsályktunartillögunnar.

i. Bréf frá heilbrigðis- og trygginganefnd Alþingis, dags. 17. nóvember 2006, þar sem óskað er umsagnar um frumvarp til laga um embætti landlæknis, 273. mál, heildarlög.

Stjórnin tekur ekki afstöðu til frumvarpsins.

j. Bréf frá heilbrigðis- og trygginganefnd Alþingis, dags. 17. nóvember 2006, þar sem óskað er umsagnar um frumvarp til laga um heilbrigðisþjónustu, 272. mál, heildarlög.

Stjórn SASS gerir efirfarandi athugasemdir við frumvarpið:

Í fyrsta lagi telur stjórn SASS að ákvæði um þátttöku sveitarfélaga í kostnaði við byggingu og búnað hjúkrunarheimila sé afar óljóst og til þess fallið að skapa enn frekari ágreining um verkaskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga í þessum málaflokki og ákvæðið einnig í fullkomnu ósamræmi við markaða stefnu um skýr skil verkefna á milli ríkis og sveitarfélaga. Í því sambandi er gerð athugasemd við að ekki er skilgreint hvað átt sé við með ,,meiri háttar viðhaldi og tækjakaupum”. Ákvæðið býður upp á mismunandi túlkun og þar með ágreining og því ótækt með öllu. Einnig er gert er ráð fyrir að þátttaka sveitarfélaganna í stofnkostnaði hjúkrunarheimila skuli ,,ekki vera minni en sem nemur 15% af stofnkostnaði”. Með þessum tillögum er sveitarfélögum stillt upp við vegg vegna slæms ástands í hjúkrunarmálum aldraðra og þau nánast neydd til að auka hlutdeild sína til að koma bráðnauðsynlegri uppbyggingu af stað þrátt fyrir að verkefnið sé á höndum ríkisins. Ekkert liggur heldur fyrir um aukna heimild sveitarfélaga til tekjuöflunar sem óhjákvæmileg er eigi að auka kostnaðarhlutdeild þeirra í opinberum verkefnum af þessu tagi.

Í öðru lagi telur stjórn SASS afar óeðlilegt að sveitarfélögum sé skylt að láta ríkið fá lóðir endurgjaldslaust vegna bygginga og að þeim skuli ekki heimilt að innheimta gatnagerðargjöld og lóðarleigu. Sveitarfélögin bera kostnað af framkvæmdum við lóðir og gatnagerð og þann kostnað er þeim heimilt skv. lögum að innheimta af lóðarhöfum. Ekki er hægt að fallast á að aðrar reglur gildi um ríkið sem byggingaraðila en aðra þá sem fá lóðir til bygginga.

k. Bréf frá Sjávarútvegsnefnd Alþingis, dags. 17. nóvember 2006, þar sem óskað er umsagnar um frumvarp til laga um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, 236. mál, nýting deilistofna og friðun hafsvæða.

Stjórnin tekur ekki afstöðu til frumvarpsins.

l. Bréf frá Sjávarútvegsnefnd Alþingis, dags. 17. nóvember 2006, þar sem óskað er umsagnar um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á sviði fiskveiðistjórnunar, 232. mál, viðurlagaákvæði.

Stjórnin tekur ekki afstöðu til frumvarpsins.

m. Bréf frá Menntamálanefnd Alþingis, dags. 20. nóvember 2006, þar sem óskað er umsagnar um frumvarp til laga um Náttúruminjasafn Íslands, 281. mál, heildarlög.

Stjórnin tekur ekki afstöðu til frumvarpsins.

11. Bréf frá Sveitarfélaginu Árborg, dags. 5. október 2006, þar sem kynnt er ályktun bæjarráðs Árborgar um nauðsyn úrbóta á Suðurlandsvegi.

Málefni Suðurlandsvegar rædd.

12. Vaxtarsamningur Suðurlands

Rammasamningur um Vaxtarsamning Suðurlands og Vestmannaeyja, dags. 13. október 2006 lagður fram.

13. Ráðning framkvæmdastjóra

Framkvæmdastjóri vék af fundi.

Stjórn SASS samþykkir eftirfarandi:

Í ljósi bókunar bæjarstjórnar Árborgar þar sem samþykkt var að skipa vinnuhóp til að skoða aðild að og skipulag SASS ásamt Skólaskrifstofu Suðurlands og þeirrar óvissu sem sú staða veldur samtökunum samþykkir stjórn SASS að framlengja ráðningarsamning framkvæmdastjóra til 1. mars 2007.

Formanni falið að ganga frá framlengingu samningsins við framkvæmdastjóra.

14. Efni til kynningar

a. Fundargerðir Atvinnuþróunarfélags Suðurlands frá 19. september og 20. október sl.

b. Fundargerðir Heilbrigðisnefndar Suðurlands frá 3. október, 19. október og 15. nóvember sl.

c. Fundargerð Skólaskrifstofu Suðurlands frá 25. október sl.

d. Fundargerð Sorpstöðvar Suðurlands frá 16. október sl.

e. Efni frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga

f. Efni frá landshlutasamtökunum.

15. Önnur mál

a. Samþykkt að taka málefni Garðyrkjuskólans á Reykjum til umfjöllunar næsta fundi.

b. Samþykkt að stefna að námskeiðahaldi fyrir sveitarstjórnarfólk í janúar eða febrúar á næsta ári í samvinnu við Samband íslenskra sveitarfélaga.

Fundi slitið kl. 18.30

Gunnar Þorgeirsson           Björn B. Jónsson

Aldís Hafsteinsdóttir           Jóna Sigurbjartsdóttir

Unnur Brá Konráðsdóttir    Þorvaður Hjaltason