fbpx

 

Markmið og hlutverk

1.1
Samtökin nefnast Samtök sunnlenskra sveitarfélaga, skammstafað SASS. Rétt til aðildar eiga öll sveitarfélög í Árnessýslu, Rangárvallasýslu V-Skaftafellssýslu, A-Skaftafellssýslu og Vestmannaeyjum. Heimilisfang samtakanna og varnarþing er að Austurvegi 56 á Selfossi. Samtökin eru þjónustu- og samstarfsvettvangur sveitarfélaganna.

1.2
Starfsemi SASS grundvallast á ákvæðum sveitarstjórnarlaga, eins og þau eru á hverjum tíma, um starfsemi landshlutasamtaka og samvinnu sveitarfélaga.

1.3
Markmið samtakanna eru:

 • að vera öflugur samstarfs- og þjónustuvettvangur um hagsmunamál sveitarfélaga, íbúa og atvinnulífs á Suðurlandi
 • að sinna verkefnum skv. heimild í sérlögum sem tengjast hlutverki og markmiðum samtakanna, s.s. almenningssamgöngur
 • að efla velferðarþjónustu á Suðurlandi.
 • að vinna að eflingu atvinnu- og athafnalífs á Suðurlandi
 • að vinna að stefnumótun í byggðamálum á Suðurlandi
 • að stuðla að eflingu mennta- og menningarmála á Suðurlandi
 • að veita styrki til verkefna á sviði atvinnulífs og menningar á Suðurlandi

Um aðalfund SASS

2.1
Aðalfund SASS skal halda á ársþingi Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga fyrir lok októbermánaðar ár hvert. Á ársþinginu eru einnig haldnir aðalfundir Heilbrigðiseftirlits Suðurlands, og Sorpstöðvar Suðurlands. Heildarskipulagning ársþingsins skal vera í höndum stjórnar SASS. Á kosningaári sveitarstjórna skal halda aukaaðalfund eigi síðar en 10. júlí þar sem kosin skal ný stjórn og kjörnefnd. Aðalfundur mótar stefnu samtakanna og ákveður hvaða mál skuli lögð mest áhersla á fram að næsta aðalfundi.

2.2
Aðra aukaaðalfundi skal boða ef þörf krefur að mati stjórnar eða ef þriðjungur aðildarsveitarfélaga krefst þess. Sömu reglur gilda um þá fundi og reglulega aðalfundi.

2.3
Stjórn SASS semur dagskrá aðalfundar og skal hún send þingfulltrúum ásamt fundargögnum með rafrænum hætti eigi síðar en tveimur vikum fyrir aðalfund og skulu aðildarsveitarfélög hafa tilkynnt um fulltrúa á aðalfund fyrir þann tíma. Tilkynna skal sveitarfélögum um dagsetningu og fundarstað reglulegs aðalfundar með fjögurra vikna fyrirvara. Með aðalfundarboði skal senda tillögu að fjárhagsáætlun næsta árs ásamt tillögu að þriggja ára fjárhagsáætlun, endurskoðaða ársreikninga, ársskýrslu stjórnar SASS, skýrslur nefnda og ráða, tillögur stjórnar og tillögur sem borist hafa frá aðildarsveitarfélögunum eða réttkjörnum þingfulltrúum.

2.4
Tillögur og ályktanir sem hljóta eiga afgreiðslu á aðalfundi skal senda stjórn 3 vikum fyrir aðalfund.

Um kosningar til aðalfundar SASS

3.1
Á aðalfundi SASS eiga sæti:

 1. Einn fulltrúi fyrir sveitarfélag sem hefur 200 íbúa eða færri.
 2. Tveir fulltrúar fyrir sveitarfélag sem hefur 201 til 500 íbúa.
 3. Þrír fulltrúar fyrir sveitarfélag sem hefur 501 til 1000 íbúa.
 4. Sveitarfélag með yfir 1000 íbúa skal auk þess fá einn fulltrúa fyrir hvert byrjað þúsund íbúa.
 5. Stjórnarmenn SASS og framkvæmdastjórar aðildarsveitarfélaga með málfrelsi og tillögurétti séu þeir ekki kjörnir fulltrúar
 6. Aðalfulltrúum í sveitarstjórnum, sem ekki eru kjörnir til setu á aðalfundi SASS og starfsmönnum SASS, er heimilt að sitja aðalfundinn sem áheyrnarfulltrúar með málfrelsi og rétt til setu í starfsnefndum þingsins.

Miða skal við íbúafjölda sveitarfélags þann 1. janúar yfirstandandi árs.
Sveitarfélögin þurfa að tilgreina fulltrúa sína á aðalfundi með kjörbréfi.

3.2
Kjörgengir eru framkvæmdastjórar sveitarfélaga, sveitarstjórnarmenn og varamenn þeirra. Sveitarstjórnarmaður missir kjörgengi sitt á næsta aðalfundi eftir að hann hættir setu í sveitarstjórn.

Um kosningar á aðalfundi SASS

4.1
Á aðalfundi ræður einfaldur meirihluti atkvæða þingfulltrúa, sjá þó grein 8.3 vegna breytinga á samþykktum.

4.2
Stjórn SASS skal skipuð níu mönnum og níu til vara. Stjórnarmenn skulu kosnir úr hópi þeirra manna sem eru kjörgengir skv. gr. 3.2. Við kosningu stjórnarmanna sé þess gætt að þeir séu búsettir dreift um umdæmi samtakanna. Aðalfundur kýs beinni kosningu formann og varaformann stjórnarinnar úr þessum hópi. Enginn skal eiga sæti lengur en 6 ár samfellt í stjórn.

4.3
Á aðalfundi SASS skulu kosnir 9 fulltrúar í kjörnefnd og jafn margir til vara og skal þess tryggilega gætt að þeir komi sem víðast af svæðinu. Kjörnefndin er milliþinganefnd og gerir tillögur til næsta aðalfundar um kjör í stjórn, nefndir og ráð. Formenn og varaformenn nefnda og ráða skulu kosnir sérstaklega. Stjórn SASS skal setja nefndum og ráðum erindisbréf að fenginni tillögu viðkomandi nefnda og ráða.

4.4
Á aðalfundi skulu kosnar starfsnefndir fundarins; kjörbréfanefnd sem fer yfir kjörbréf þingfulltrúa, allsherjarnefnd, mennta- og menningarmálanefnd umhverfis- og skipulagsnefnd, velferðarnefnd, atvinnumálanefnd, samgöngunefnd og fjárhagsnefnd.

4.5
Aðalfundur kýs fulltrúa í milliþinganefndir sem starfa að ákveðnum málefnum milli funda, samkvæmt sérstakri samþykkt aðalfundarins. Milliþinganefndir skila starfsskýrslu til næsta aðalfundar.

4.6
Aðalfundur SASS ákveður laun stjórnar, nefnda og ráða sem starfa á vegum samtakanna.

4.7
Fundargerðir og fundarsamþykktir aðalfundar skal færa í sérstaka gerðabók og jafnframt gerð grein fyrir öðru því sem gerist á aðalfundi. Heimilt er að færa fundargerð í tölvu. Enga ályktun eða tillögu má bera upp til samþykktar, nema hún hafi verið kynnt og afgreidd frá starfsnefnd á aðalfundi. Setja skal SASS sérstök aðalfundarsköp sem aðalfundur samþykkir.

Um stjórn og starfslið

5.1
Stjórnin er málsvari samtakanna á milli aðalfunda og framfylgir samþykktum aðalfundar. Stjórnin vinnur að stefnumarkandi málum og gerir tillögur um ný mál er leggja skal fyrir aðalfund eða aukaaðalfund til ákvörðunar. Stjórn SASS hefur heimild til að skipa fagráð til að fara með ákveðin verkefni á grundvelli samninga á milli ríkis og landshlutasamtaka. Stjórn SASS fer jafnframt með yfirstjórn á rekstri SASS og ber ábyrgð á að rekstur sé innan þeirra fjárheimilda sem aðalfundur SASS hefur samþykkt.

5.2
Stjórnarfundi skal halda eftir þörfum en eigi sjaldnar en 6 sinnum á ári og er stjórnarfundur lögmætur sé meirihluti stjórnarmanna mættur.

5.3
Stjórn ræður framkvæmdastjóra, markar starfssvið hans og launakjör og gerir við hann skriflegan ráðningarsamning. Aðra starfsmenn ræður framkvæmdastjóri. Heimild stjórnar þarf að liggja fyrir, ef um fjölgun stöðugilda er að ræða. Um starfskjör starfsmanna SASS fer samkvæmt ákvæðum kjarasamninga og ráðningarsamnings. Allar ráðningar skulu vera innan ramma markaðrar launa- og starfsmannastefnu, sbr. grein 5.4.

5.4
Stjórnin mótar starfsmanna- og launastefnu fyrir samtökin. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á að starfsmanna- og launastefnu verði fylgt sbr. grein 5.5. Stjórnir annarra byggðasamlaga hafa aðgang að starfsmanna- og launastefnu SASS telji þær þörf á.

5.5
Framkvæmdastjóri sér um daglegan rekstur samtakanna og veitir skrifstofu samtakanna forstöðu og annast framkvæmd málefna þeirra eftir því sem stjórn ákveður og hefur á hendi reikningsskil, fjármálastjórn og starfsmannastjórn. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á að starfsemin sé rekin innan ramma fjárheimilda. Framkvæmdastjóri á sæti á aðalfundi og stjórnar-og nefndafundum samtakanna.

5.6
Framkvæmdastjóri skal að jafnaði boða stjórnar- og nefndafundi í samráði við formann stjórnar eða nefndar. Telji formaður stjórnar eða nefndar að óeðlilegur dráttur sé á fundarboðun, getur hann hlutast til um fundarboðunina. Framkvæmdastjóra er skylt að leggja fyrir stjórn öll meiri háttar erindi og nýmæli.

Um árgjöld

6.1
Framlög sveitarfélaganna til samtakanna ákvarðast á aðalfundi og skulu tillögur um framlög fylgja fjárhagsáætlun hverju sinni. Framlögin skulu miðast við íbúafjölda sveitarfélaganna 1. janúar yfirstandandi árs.

Um aðild og úrsögn

7.1
Sækist sveitarfélag eftir aðild að samtökunum skal það senda umsókn til stjórnar eigi síðar en mánuði fyrir aðalfund og skal leggja umsóknina fyrir aðalfund. Meirihluta atkvæða þarf fyrir samþykki um aðild. Ef umsókn um aðild er samþykkt skal hún taka gildi næstu áramót eftir aðalfund.

7.2
Sveitarfélag sem hefur fengið samþykkta aðild að samtökunum skal greiða fyrir eignarhlut í hlutfalli við íbúafjölda. Miða skal við hreina eign samtakanna.

7.3
Einstök sveitarfélög geta sagt upp aðild að SASS með tveggja ára fyrirvara miðað við áramót. Samhliða getur sveitarfélag krafist innlausnar á nettó eignarhlut sínum í samtökunum en ef nettó eignarhlutur er neikvæður, að teknu tilliti til skuldbindinga samtakanna, skal samið um hvernig gengið er frá ábyrgð sveitarfélagsins á skuldbindingum.

7.4
Samtökin verða ekki lögð niður nema tveir löglega boðaðir fundir samþykki það með 2/3 hluta atkvæða. Fundirnir skulu haldnir með a.m.k. tveggja mánaða millibili. Tillaga að félagsslitum skal fylgja fundarboði. Áður en seinni fundurinn er haldinn skal afstaða aðildarsveitarfélaga til félagsslitanna liggja fyrir. Til þess að slit á samtökunum nái fram að ganga þurfa 2/3 hlutar sveitarstjórna aðildarsveitarfélaga að staðfesta þau.

7.5
Nú er ákveðið að hætta starfsemi SASS eða svo er fyrir mælt í lögum og skal þá skipa sérstaka skiptastjórn er gerir upp eignir og skuldir og slítur rekstri samtakanna. Heimilt er skiptastjórn að auglýsa eftir kröfum á hendur samtökunum með opinberri innköllun. Eftir að kröfur hafa verið greiddar skal afgangi eigna eða eftirstöðvum skulda jafnað á þau sveitarfélög sem að samtökunum standa í hlutfalli við íbúatölu. Skiptastjórn skal kjörin af aðalfundi SASS.

Um lagabreytingar og gildistökuákvæði

8.1
Breyta má samþykktum þessum á aðalfundi ár hvert og skulu tillögur um breytingar á samþykktum fylgja fundarboði. Tillögur til breytinga á samþykktum skulu sendar stjórn þremur vikum fyrir aðalfund.

8.2
Breyting á samþykktum telst samþykkt, ef hún nýtur stuðnings 2/3 hluta þingfulltrúa á lögmætum aðalfundi.

8.3
Samþykktir þessar öðlast gildi við samþykkt þeirra.

Samþykktirnar þannig samþykktar á aðalfundi SASS 21. október 2016.