fbpx

Markmið

Markmið annars hluta verkefnisins er að vinna að gerð svæðisskipulags fyrir Suðurhálendið með þeim sveitarfélögum á Suðurlandi sem eiga land að hálendi Suðurlands. Skilgreining á mörkum Suðurhálendisins verður ákveðin og til hvaða þátta svæðisskipulagið skuli ná.

Verkefnislýsing

Verkefnið byggir á eftirfarandi samþykkt frá ársfundi SASS 2018. Ársþing SASS 2018 hvetur til að unnið verði svæðisskipulag fyrir Suðurhálendið þar sem horft verði til verndunar og nýtingar á svæðinu í heild.
Forathugun sem farið var í 2019 fólst í því að kalla saman aðila frá öllum sveitarfélögum á Suðurlandi sem eiga land að Suðurhálendinu. Athugaður var vilja þeirra til að vinna að gerð svæðisskipulags fyrir Suðurhálendið. Einnig var hugað að skilgreiningum á hvar mörk Suðurhálendis liggja.
Eftir forathugun er ljóst að sveitarfélögin vilja vinna saman að gerð svæðisskipulags fyrir Suðurhálendið en eftir er að útfæra það nánar og til hvaða þátta svæðisskipulagið skuli ná.
Svæðisskipulag skal taka til svæðis sem myndar heild í landfræðilegu, hagrænu og félagslegu tilliti og getur þannig tekið til landshluta eða annarra stærri heilda eins og Suðurhálendisins.
Þar sem vinna á svæðisskipulag fyrir Suðurhálendið skipa hlutaðeigandi sveitarstjórnir tvo kjörna fulltrúa í sameiginlega svæðisskipulagsnefnd. Hún annast vinnslu, kynningu og afgreiðslu svæðisskipulags undir yfirstjórn sveitarstjórna.
Gangi framangreint eftir verður svæðisskipulagsnefnd starfrækt fyrir Suðurhálendið. Nefndin sér um framfylgd og breytingar á svæðisskipulaginu og metur hvort að tilefni er til að endurskoða samþykkt svæðisskipulag.
Svæðisskipulag er háð samþykki allra hlutaðeigandi sveitarstjórna og staðfestingu Skipulagsstofnunar.

Tengsl við sóknaráætlun 2020-24

Verkefnið styður vel við þá framtíðarsýn sem fram kemur í stefnumörkun Suðurlands, má þar helst nefna aukin samvinna sveitarfélaga á Suðurlandi, náttúra og samtakamáttur. Kortlagning á náttúru en mögulegt svæðisskipulag tekur til kortlagningar á Suðurhálendinu þar sem verndun og nýting svæðisins verður höfð að leiðarljósi. Auk þess getur slíkt skipulag tekið til atvinnusköpunar, uppbyggingar innviða og náttúruverndar.

Tengsl við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna

Tengsl við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna mun taka mið af því á hvaða sviðum svæðisáætlunin verður unnin, sem verður einn af fyrstu verkþáttum.

Árangursmælikvarðar

Samvinna um gerð svæðisskipulags á Suðurlandi verði kláruð og samþykkt af sveitarstjórnum 2024.

Lokaafurð

Áfanganiðurstaða verði ljós fyrir lok árs 2020 – samantekt/skýrsla sem er grunnur að frekari vinnu við gerð svæðisskipulags.


Verkefnastjóri
Bjarni Guðmundsson
Framkvæmdaraðili
SASS, sveitarfélögin 12 sem hagsmuna eiga að gæta á Suðurhálendinu og sérfræðingur í skipulagsmálum.
Samstarfsaðilar
Skipulagsstofnun
Heildarkostnaður
Gert er ráð fyrir að heildarkostnaður við verkefnið sé 56 – 71 m.kr.
Árið 2020 er gert ráð fyrir að verja til verkefnisins 12 m.kr.
Árið 2021 er gert ráð fyrir að verja til verkefnisins 12 – 16 m.kr.
Árið 2022 er gert ráð fyrir að verja til verkefnisins 12 – 16 m.kr.
Árið 2023 er gert ráð fyrir að verja til verkefnisins 10 – 14 m.kr.
Árið 2024 er gert ráð fyrir að verja til verkefnisins 10 – 13m.kr.
Þar af framlag úr Sóknaráætlun
8.000.000 kr. árið 2020.
Ár
2020
Upphaf og lok verkefnis
Árið 2020 og að gerð svæðisskipulags verði lokið á árinu 2024.
Staða
Í vinnslu
Númer
203012


Staða verkefnis

Skipuð hefur verið verkefnastjórn 12 sveitarfélaga á Suðurlandi til að vinna svæðisskipulag fyrir Suðurhálendi.

Markmiðið er að:

  • kanna hug sveitarfélaga sem eiga land að og/eða hafa hagsmuna að gæta
  • unnið verða að svæðisskipulagi fyrir Suðurhálendið
  • kanna skilgreiningar á mörkum Suðurhálendis

Verkefnið er unnið í samvinnu við Verkfræðistofuna Eflu og verður áfanganiðurstaða ljós fyrir lok árs 2020. Samvinna um gerð svæðiskipulagsins verður kláruð og samþykkt af sveitarstjórnum 2024.