fbpx

Valtýr Valtýsson formaður SASS setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna. Hann gerði að umræðuefni miklar breytingar sem orðið hafa á skipan fulltrúa á fundinum, frá síðasta kjörtímabili, við sameiningu sveitarfélaganna og sveitarstjórnakosningar s.l. vor. Síðan fól hann fundarstjórum, Þorvaldi Guðmundssyni og Ásmundi Sverri Pálssyni, stjórn fundarins. Fundarritarar voru tilnefndir Helgi Helgason og Gylfi Þorkelsson.

Skýrsla stjórnar og framkvæmdastjóra SASS

Valtýr Valtýsson flutti skýrsluna þar sem fram komu helstu verkefni stjórnarinnar, m.a. umsagnir um þingmál, byggðamál og frumvarp til raforkulaga, þar sem varað var við breytingum sem leitt gætu til hækkaðs raforkuverðs. Fundað var með þingmönnum um málefni sem tengjast samstarfsverkefnum á Suðurlandi svo sem nýbygging við Sjúkrahúsið, þar sem lögð var áhersla á að framkvæmdir hæfust sem fyrst, og rekstrarskilyrði dvalar og hjúkrunarheimila þar sem stjórnvöld voru hvött til að bregðast skjótt við stórfelldum hallarekstri. Ýmis önnur atriði komu fram í skýrslunni, t.d. ályktun um byggðamál, endurskoðun á starfsemi samtakanna, rekstur stofnana og yfirvinnuorlofsmál. Formaður þakkaði starfsmönnum og sveitarstjórnarmönnum gott samstarf á liðnu kjörtímabili.

Gunnar Þorgeirsson gerði fyrirspurn varðandi aukafund 30. nóv. 2001, hvort hann hefði ekki verið aukaaðalfundur. Formaður svaraði og taldi fundinn ekki hafa verið aðalfund.

Skýrslunni vísað til allsherjarnefndar.

Skýrsla Skólaskrifstofu Suðurlands

Kristín Hreinsdóttir, fostöðumaður, flutti skýrsluna þar sem kynnt voru helstu verkefni sem felast að stærstum hluta í sérfræðiþjónustu, ráðgjöf og upplýsingaþjónustu. Staðið var að þátttöku í upplestrarkeppni og stærðfræðikeppni grunnskólanema með góðum árangri. Um 30% aukning varð á tilvísunum til sálfræðings. Margir aðilar óska eftir hlutlausu áliti á ágreiningsmálum varðandi skólastarf. Aukin þátttaka í námskeiðum samkvæmt símenntunaráætlunum. Starfsmenn eru alls 7. Þjónustukönnum gaf mjög jákvæðar niðurstöður um starfsemi skrifstofunnar. Þörf er á betri samstöðu sveitarfélaganna um hlutverk skrifstofunnar. Kynnt drög að breytingum á stofnsamningi Skólaskrifstofunnar sem tillaga til umræðu.

Skýrslunni vísað til mennta- og menningarmálanefndar.

Skýrsla Heilbrigðiseftirlits Suðurlands

Elsa Ingjaldsdóttir flutti skýrsluna. Þar kom m.a. fram að stofnunin er sjálfstæð og valdamikil. Um 820 fyrirtæki eru á skrá og hvert þeirra skilgreint nákvæmlega hvað varðar heimsóknir, sýnatöku o.fl. Góður árangur náðist í eftirliti enda er það forsenda gjaldtöku. Samningur EES hefur breytt starfsumhverfi gríðarlega. Unnið hefur verið að ítarlegu innra gæðaeftirliti. Kynnt framtíðarsýn um hlutverk heilbrigðieftirlits.

Skýrslunni vísað til umhverfis- og heilbrigðisnefndar.

 

Tillögur

1) Jón Hjartarsson forstöðumaður Fræðslunets Suðurlands lagði fram tillögu ásamt greinargerð um að SASS skipi nefnd til að setja saman stefnumörkun Sunnlendinga hvað varðar háskólanám í framtíðinni, í samvinnu FnS.

Vísað til mennta- og menningarmálanefndar.

2) Ályktun frá hreppsráði Rangárþings ytra, þar sem því er beint til stjórnar SASS að taka upp á vetvangi sínum málefni Svæðisútvarps Suðurlands.

Vísað til mennta- og menningarmálnefndar.

3) Sigurður Jónsson kynnti erindi frá undirbúningshópi um Menningarsal Suðurlands á Selfossi, þar sem óskað er eftir beinni þátttöku SASS í uppbyggingu salarins með stofnframlagi samkvæmt fyrirliggjandi kostnaðar- og fjármögnunarskýrslu.

Vísað til mennta- og menningarmálnefndar.

4) Erindi frá umhverfisráðuneytinu um tilnefningu fulltrúa í samvinnunefnd um miðhálendið.

Vísað til kjörnefndar.

5) Erindi frá félagsmálaráðuneytinu um skipan 2ja fulltrúra og 2ja til vara í stjórn svæðisvinnumiðlunar.

Vísað til kjörnefndar.

6) Gunnar Þorgeirsson kynnti tillögu frá stjórn Skólaskrifstofu Suðurlands sem umræðugrundvöll að breyttum stofnsamningi Skólaskrifstofunnar.

Vísað til allsherjarnefndar.

7) Tillaga frá bæjarstjórn Árborgar um að hvetja samgönguráðherra til að kanna kosti þess að flytja æfinga- og kennsluflug á Selfossflugvöll.

Vísað til samgöngu- og atvinnumálanefndar.

8) Tillaga að ályktun um að skora á þingmenn Suðurlands, fjárveitinganefnd Alþingis og ríkistjórn að koma sem fyrst á samningi við Rangárbakka, Hestamiðstöð Suðurlands ehf. um aðkomu ríkisins að uppbyggingaráformum á Gaddstaðaflötum þannig að ljúka megi fjármögnun verksins.

Vísað til samgöngu- og atvinnumálanefndar

9) Sveinn Sæland kynnti tvær tillögur með áskorun til samgönguráðherra um, annars vegar uppbyggingu heilsársvegar milli Þingvalla og Laugarvatns, og hins vegar byggingu brúar á Hvítá til að bæta samgöngur í uppsveitum.

Vísað til samgöngu- og atvinnumálanefndar.

10) Sveinn Sæland kynnti tillögu um uppbyggingu Íþrótta- og Ólympíumiðstöðvar að Laugarvatni.

Erlingur Jóhannsson kynnti hugmyndir og forsendur fyrir þessari uppbyggingu.

Vísað til samgöngu- og atvinnumálanefndar.

Ársreikningar og fjárhagsáætlanir

Þorvarður Hjaltason framkvæmdastjóri kynnti ársreikninga SASS, Heilbrigðiseftirlits Suðurlands og Skólaskrifstofu Suðurlands fyrir árið 2001 og sömuleiðis fjárhagsáætlanir sömu stofnana fyrir árið 2003.

Margrét Erlingsdóttir óskaði skýringa á hlaupareikningslánum sem fram koma í efnahagsreikningum stofnananna. Þorvarður skýrði ástæður þessara skulda sem m.a. stafa af því að ekki hefur tekist að innheimta þjónustugjöld.

Reikningunum og áætlunum vísað til fjárhagsnefndar.

 

Álitsgerð nefndar um endurskoðun, yfirferð og endurskoðun á hlutverki og verkefnum SASS

Guðmundur Ingi Gunnlaugsson, formaður nefndarinnar kynnti álitsgerðinna. Í niðurstöðum kemur m.a. fram að viðhalda beri starfsemi samtakanna á sviði hagsmunagæslu fyrir sveitarfélögin og sem samræmingar- og samráðsvettvangs fyrir þau. Veita þjónustu á sviði bókhalds og skrifstofustarfsemi sameiginlegum stofnunum

og nýta húsnæði samtakanna sem best til að þær komi starfsemi sinni þar fyrir með eðlilegum hætti. Auka fjárhagslega ábyrgð forstöðumanna Skólaskrifstofu og Heilbrigðieftirlits og sjálfstæða ábyrgð á framkvæmd fjárhagslegs rekstrar stofnana sinna. Skoða samstarf við Sorpstöð Suðurland um framkvæmdastjóra í ljósi nýrra og aukinna verkefna Sorpstöðvarinnar.

Stefnt að formlegu samstarfi við SSS, Hornafjörð og Vestmannaeyjar um hagsmunmál hins nýja Suðurkjördæmis.

Álitsgerðinni vísað til allsherjarnefndar.

Ávörp gesta

Drífa Hjartardóttir, 1. þingmaður Suðurlands, óskaði sveitarstjórnarmönnum velfarnaðar á nýbyrjuðu kjörtímabili. Síðan minnti hún á ýmis sameiginleg velferðarmál sem eru á döfinni og mikilvægi samstarfs sveitarstjórnarmanna og þingmanna. Fram kom að samningur um íþróttahús F.Su.væri í farvatninu og Gaddstaðaflatir yrðu á dagskrá fljótlega.

Guðni Ágústsson, landbúnaðarráðherra, færði sveitarstjórnarmönnum og sveitarstjórnum árnaðaróskir og gat síðan nokkurra mála sem eru uppi á teningnum, t.d. sjúkrahússmálið sem hann sagði komið á lokastig, breytingar í landbúnaðarmálum og úrskurð óbyggðanefndar, sem hann taldi ásættanlegan. Þá þakkaði hann sveitarstjórnum fyrir það átak sem þau eru að vinna að í fráveitumálum.

Guðjón Guðmundsson framkvæmdastjóri SSS flutti kveðjur frá sveitarstjórnarmönnum á Suðurnesjum og ræddi frekara samstarf í ljósi nýrrar kjördæmaskipanar.

Guðrún Erlingsdóttir bæjarfulltrúi frá Vestmannaeyjum flutti kveðjur frá Lúðvík Bergvinssyni þingmanni og lýsti áhuga sínum á að Vestmannaeyjar gangi í SASS.

Fundarstjóri flutti kveðjur frá Ísólfi Gylfa Pálmasyni þingmanni.

Orkumál á Suðurlandi

Þorkell Helgason forstjóri Orkustofnunar og Hákon Aðalsteinsson aðalverkefnisstjóri fluttu hugleiðingar um orkuöflun og orkunotkun á Suðurlandi sem og á landsvísu.

Ónýttir orkukostir á Suðurlandi eru miklir bæði í vatnsorku og háhita. Þorkell ræddi nokkuð um einkarafstöðvar og hafði efasemdir um hagkvæmni þeirra á þjóðhagslega vísu, því beri að fara varlega í þeim efnum. Miklar breytingar eru framundan í löggjöf, aðgerðir til jöfnunar á hitakostnaði og óvissa um orkuverð. Framtíðin er björt og tækifærin mörg.

Þórður Friðjónsson framkvæmdastjóri Kauphallar Íslands flutti erindi sem hann nefndi – Horft til farmtíðar, hugsanleg þróun raforkukerfis, frá miðstýringu til markaðar, m.a. með hliðsjón af tilskipunum ESB.

Bergsteinn Einarsson framkvæmdastjóri Sets ehf. taldi fjölbreytilega möguleika í iðnaði og hefðbundnum atvinnugreinum. Mikilvægasta orkulindin sem virkja þarf er þó í okkur sjálfum.

Almennar umræður

Þorvarður Hjaltason spurði Þorkel hvort til stæði að flytja Orkustofnun til Akureyrar og hvort ekki væri eðlilegra að flytja hana á aðal orkuöflunarsvæði landsins, þ.e.

Suðurland?

Þorkell svaraði og sagði að útibú væri nú þegar starfandi á Akureyri og ekki væru uppi hugmyndir um að flytja stofnunina í heild þangað. Hins vegar kæmu til greina frekari uppskipti á starfseminni og hugsanlegur flutningur á einhverjum hluta hennar út á land, t.d. Reykjanes.

Hjálmar Árnason þingmaður ræddi orkumál og forystu Sunnlendinga í þeim málaflokki, mest framleiðsla og miklir möguleikar. Talaði um raforkubændur sem hann taldi hafa farið varlega og unnið gott starf. Með nýjum orkulögum eykst samkeppni og þeir stóru munu vilja stækka. Orkuveitur á Suðurlandi eiga að sameinast í Suðurorku, þannig geta þau veitt þjónustu og verið öflug í atvinnuuppbyggingu.

Árni Ragnar Árnason þingmaður ræddi orkumál og þær breytingar sem í vændum eru og hvatti sunnlensk sveitarfélög til samstöðu.

Nefndarstörf

Eftirtaldar starfsnefndir tóku til starfa:

Allsherjarnefnd,

Fjarhagsnefnd,

Mennta- og menningarmálanefnd,

Kjörbréfa- og kjörnefnd,

Samgöngu- og atvinnumálanefnd,

Umhverfis- og heilbrigðisnefnd.

 

Fundi frestað til morguns.

Fundarstörf hófust á ný síðari dag fundarins með því að Valtýr Valtýsson, formaður, kvaddi sér hljóðs og vakti athygli á að láðst hefði að kjósa kjörbréfa- og kjörnefnd með formlegum hætti og lagði til að úr því yrði bætt.

Fundarstjóri bar síðan upp tillögu um eftirtalda aðila í kjörnefnd:

Sigurður Bjarnason, formaður, Jóna Sigurbjartsdóttir, Torfi Áskelsson, Tryggvi Ingólfsson og Ingunn Guðmundsdóttir. Var tillagan samþykkt af þorra fundarmanna.

Sigurður Bjarnason formaður nefndarinnar gerði síðan grein fyrir kjörbréfum en alls eru mættir 46 fulltrúar frá 15 sveitarfélögum.

Kjartan Lárusson gerði athugasemd við þá málsmeðferð að lesa ekki upp nöfn fulltrúa.

Fundarstjóri benti á að slíkt væri tímafrekt en leitaði álits fundarmanna um þetta.

Margrét Erlingsdóttir taldi nauðsynlegt að þetta yrði gert svo ljóst væri hverjir væru atkvæðisbærir á fundinum.

Fundarstjóri frestaði málinu að sinni en gaf orðið Vilhjálmi Þ. Vilhjálmssyni, formanni Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Vilhjálmur óskaði sveitarstjórnarmönnum velfarnaðar á nýbyrjuðu kjörtímabili en ræddi síðan um landsþing sambandsins sem haldið verður í september n.k. og nefndi ýmis mál sem þar verða til umfjöllunar. Einnig sagði hann frá væntanlegum breytingum á skipan í stjórn og fulltrúaráð sambandsins, þá gat hann breytinga sem nýlega hafa verið gerðar á starfsemi og innra skipulagi þess.

Þá var á ný tekið til við afgreiðslu kjörbréfa. Sigurður Bjarnason benti á að listi með nöfnum fulltrúanna lægi fyrir í fundargögnum og kynnti síðan breytingar á honum samkvæmt fyrirliggjandi kjörbréfum. Nafnalistinn með breytingum verður færður inn í fundargerð.

Álitsgerðir nefnda

Formenn starfsnefnda kynntu álitsgerðir og tillögur þeirra sem síðan voru bornar undir fundinn til umræðu og atkvæðagreiðslu. Nokkrar umræður urðu um einstaka liði sem leiddu til leiðréttinga og breytinga.

Sveinn A. Sæland, formaður allsherjarnefndar, mælti fyrir niðurstöðum nefndarinnar, einnig tók til máls Guðmundur Stefánsson.

Ágúst Ingi Ólafsson, formaður fjárhagsnefndar, mælti fyrir niðurstöðum nefndarinnar, einnig tók til máls Guðmundur Ingi Gunnlaugsson.

Ragnheiður Hergeirsdóttir, formaður umhverfis- og heilbrigðisnefndar, mælti fyrir niðurstöðum nefndarinnar, einnig tók til máls Guðmundur Ingi Gunnlaugsson.

Bryndís Harðardóttir, formaður atvinnu- og samgöngumálanefndar, mælti fyrir niðurstöðum nefndarinnar, einnig tóku til máls Margrét Frímannsdóttir, Drífa Hjartardóttir, Sigurður Ingi Jóhannsson, Jónas Jónsson, Margrét Erlingsdóttir, Kjartan Ólafsson og Ásmundur Sverrir Pálsson.

Aldís Hafsteinsdóttir, formaður mennta- og menningarmálanefndar, mælti fyrir niðurstöðum nefndarinnar.

Sigurður Bjarnason, formaður kjörbréfa- og kjörnefndar, mælti fyrir niðurstöðum nefndarinnar, einnig tók til máls Jónas Jónsson, en breytingartillaga hans varðandi stjórn Skólaskrifstofu borin undir atkvæði sérstalega og samþykkt með 17 atkvæðum gegn 11.

Aðrar breytingatillögur og álitsgerðirnar í heild voru afgreiddar samhljóða.

Álitsgerðirnar og tillögurnar færðar inn í fundargerð með áorðnum breytingum.

Allsherjarnefnd – ályktanir

Hlutverk og verkefni SASS

Aðalfundur SASS haldinn á Hótel Selfossi 30.- 31. ágúst 2002 leggur til að álitsgerð nefndar um endurskoðun á hlutverki og verkefnum SASS verði vísað til stjórnar. Hún skipi svo fimm manna nefnd sem verði skipuð þremur fulltrúum úr stjórn SASS, ásamt fulltrúum frá Heilbrigðiseftirliti og Skólaskrifstofu. Í kjölfar þeirrar vinnu verði boðað til aukaaðalfundar eigi síðar en 15. nóvember n.k. þar sem tillögurnar verði teknar til frekari umræðu og afgreiðslu svo og tillaga að breyttu skipuriti sem taki gildi 1. janúar 2003. Einnig verði endurskoðaður stofnsamningur Skólaskrifstofunnar m.t.t. framkominnar tillögu frá stjórn hennar.

Aðalfundur SASS haldinn á Hótel Selfossi 30.-31. ágúst 2002 tekur undir það álit að skoða þurfi vandlega samvinnu SASS og Sorpstöðvar Suðurlands um framkvæmdastjóra og skilgreiningu á hlutverki hans í hvorri starfsemi fyrir sig. Þessi skoðun verði unnin í samvinnu við stjórn Sorpstöðvarinnar.

Þjóðlendumál

Aðalfundur SASS haldinn á Hótel Selfossi 30.-31. ágúst 2002 hvetur sveitarfélög í uppsveitum Árnessýslu til að íhuga vandlega hvort ákveðin ágreiningsmál um mörk þjóðlendna verði tekin upp hjá almennum dómstólum. Tómlæti hvað þetta varðar getur haft ríkt fordæmisgildi. Jafnframt hvetur aðalfundur ríkisvaldið til að beita áhrifum sínum í þá átt að Óbyggðanefnd kalli ekki fram frekari kröfulýsingu um þjóðlendumörk frá hendi ríkisins í öðrum landshlutum meðan niðurstaða dómstóla liggur ekki fyrir.

Afhending fundargagna

Aðalfundur SASS haldinn á Hótel Selfossi 30.-31. ágúst 2002 beinir því til að stjórnar SASS að farið verði eftir lögum samtakanna varðandi afhendingu fundargagna til þingfulltrúa fyrir aðalfund.

Löggæsla á Suðurlandi

Aðalfundur SASS haldinn á Hótel Selfossi 30.-31. ágúst 2002 krefst þess að ríkisvaldið hækki verulega fjárveitingar til löggæslu á Suðurlandi svo lögreglan nái að sinna lögboðnum skyldum sínum.

Greinargerð: Áætlað er íbúatala tvöfaldist á venjulegum sumardegi í Árnessýslu og jafnvel þrefaldist á annasömustu ferðahelgum, svipuð þróun er í austursýslunum þótt sumarbústaðir séu þar færri. Umferð er jafnframt orðin mikil í sumarbústaði allt árið. Margir fjölsóttustu ferðamannastaðir landsins eru á Suðurlandi. Íbúafjöldi á bak við hvern lögreglumann á landsvísu er 441. Sem dæmi um stöðu mála á Suðurlandi eru rúmlega 800 íbúar á bak við hvern lögreglumann í Rangárvallasýslu. Í ljósi ofangreinds samanburðar og verulegs viðbótarálags á löggæsluna vegna sumarhúsa og ferðamannastraums hlýtur það að vera meginkrafa að verulega verði aukið við framlög til löggæslu á Suðurlandi.

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

Aðalfundur SASS haldinn á Hótel Selfossi 30.-31. ágúst 2002 telur nauðsynlegt að hrinda í framkvæmd verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga í samræmi við þá meginreglu að saman fari framkvæmd og fjárhagsleg ábyrgð. Þess vegna er mikilvægt að ríkið yfirtaki sem fyrst allan kostnað af byggingu framhaldsskóla svo og heilsugæslustöðva og sjúkrahúsa.

Í allsherjarnefnd störfuðu:

Sveinn A. Sæland, formaður

María Sigurðardóttir

Jónas Jónsson

Þrándur Ingvarsson

Gylfi Þorkelsson

Halldór Valur Pálsson

Þorsteinn Hjartarson

Sveinn Pálsson

Bergur Pálsson

Unnar Gíslason

Sigurlaug Angantýsdóttir

Margrét Erlingsdóttir

Fjárhagsnefnd – ályktanir

Í nefndinni sátu Ágúst Ingi Ólafsson, Guðmundur Ingi Gunnlaugsson, Einar Njálsson og Guðmundur Rúnar Svavarsson. Auk þess tók Þorvarður Hjaltason, framkvæmdastjóri þátt í störfum nefndarinnar.

Fyrir voru tekin eftirtalin mál og þau samþykkt:

1. Ársreikningur SASS 2001. Lagt er til að reikningurinn verði samþykktur.

2. Ársreikningur Heilbrigiðiseftirlits Suðurlands 2001. Lagt er til að reikningurinn verði samþykktur.

3. Ársreikningur Skólaskrifstofu Suðurlands 2001. Lagt er til að reikningurinn verði samþykktur.

4. Samkvæmt ársreikningunum virðist lausafjárstaða stofnanna vera veik sem veldur því að nauðsynlegt hefur verið að reka þær á yfirdráttarlánum hluta úr árinu. Nefndin leggur til að stjórn SASS og stjórnir samstarfsstofnanna taki það til skoðunar og fjárhagsáætlanir verði gerðar með þeim hætti að þær byggi upp eigið fé á næstu árum sem gæti t.d. verið sem nemur 10% af rekstrargjöldum stofnananna.

5. Fjárhagsáætlun SASS 2003. Lagt er til að fjárhagsáætlunin verði samþykkt.

6. Fjárhagsáætlun Heilbrigðiseftirlits Suðurlands 2003. Lagt er til að fjárhagsáætlunin verði samþykkt.

7. Fjárhagsáætlun Skólaskrifstofu Suðurlands 2003. Lagt er til að fjárhagsáætlunin verði samþykkt.

 

 

8. Tillaga frá stjórn SASS.

„Í ljósi þess að fjárhagsáætlun er samþykkt óvenju snemma og næsti aðalfundur verður ekki haldinn fyrr en í nóvember 2003 er lagt til að aðalfundurinn nú veiti stjórn og stjórnum samstarfsstofnanna heimild til að endurskoða fjárhagsáætlanir í apríl á næsta ári“.

Nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt.

Jafnframt leggur nefndin til að framvegis verði gerðar 3ja ára áætlanir fyrir SASS, Heilbrigðiseftirlitið og Skólaskrifstofuna.

Umhverfis- og heilbrigðisnefnd – ályktanir

Í nefndinni sátu Ragnheiður Hergeirsdóttir, Guðmundur Stefánsson, Heimir Hafsteinsson, Sigurður Ingi Jóhannsson, Baldur Kristjánsson, Pálína Sigurjónsdóttir, Elín Einarsdóttir, Steinunn Ósk Kolbeinsdóttir, Helga Jónsdóttir og Margrét Sigurðardóttir. Elsa Ingjaldsdóttir framkv.stjóri Heilbrigðiseftirlits Suðurlands tók þátt í störfum nefndarinnar.

Fráveitumál

Aðalfundur SASS, haldinn 30. og 31.ágúst 2002 fagnar því að loks skuli hafa verið birt skýrsla starfshóps um salmonella og campylobacter í dýrum og umhverfi á Suðurlandi en harmar jafnframt hversu langan tíma það hefur tekið. Fundurinn bendir á að ýmsar úrbætur hafa verið gerðar í umhverfismálum á Suðurlandi á þeim tíma sem liðinn er síðan upplýsingum í skýrsluna var aflað og sýnir hún því ekki rétta mynd af ástandinu í fráveitumálum á svæðinu í dag. Enn eiga sveitarfélög á Suðurlandi þó mikið og kostnaðarsamt verk fyrir höndum í þessum málum og frestur til framkvæmda styttist óðum. Því leggur fundurinn þunga áherslu á að tryggja verði áframhaldandi stuðning ríkisins við fráveituframkvæmdir sveitarfélaga. Á Suðurlandi eru nú þegar miklar og fjárfrekar framkvæmdir í gangi og því mikilvægt að staðið verði við skuldbindingar um 20% endurgreiðslu ríkisins. Ásamt því að í sveitarfélögum þar sem landfræðilegar aðstæður eru erfiðar komi til meiri stuðningur frá ríkinu.

Fundurinn beinir því til sveitarfélaga á Suðurlandi að lögð verði sama áhersla á fráveituframkvæmdir jafnt í þéttbýli og dreifbýli.

Skýrsla Heilbrigðiseftirlits og Heilbrigðisnefndar

Aðalfundur SASS haldinn 30. og 31.ágúst 2002 fagnar þeim góða árangri sem Heilbrigðiseftirlit Suðurlands hefur náð á undanförnum tveimur árum við reglubundið eftirlit og lýsir ánægju sinni með gæðavinnu og markmiðasetningu embættisins.

Áætlanir um framtíðarskipan matvælaeftirlits í landinu

Aðalfundur SASS haldinn 30. og 31.ágúst 2002 lýsir undrun sinni á einhliða ákvörðun stjórnvalda um framtíðarskipan opinbers matvælaeftirlits í landinu en komið er fram frumvarp til laga um matvæli og heilbrigði dýra. Ef frumvarpið verður að lögum mun það veikja heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga en jafnframt margfalda eftirlit og auka skörun opinberra eftirlitsaðila. Þannig mun rekstur heilbrigðiseftirlits verða þyngri og kostnaðarsamari fyrir sveitarfélög og eftirlitsskylda aðila.

Viðbygging við Heilbrigðisstofnunina á Selfossi – aðstaða á Ljósheimum

Aðalfundur SASS haldinn 30 og 31.ágúst 2002 fagnar þeim áfanga sem náðst hefur vegna fyrirhugaðra framkvæmda við Heilbrigðisstofnunina á Selfossi. Ekki þarf að fjölyrða um nauðsyn þessara framkvæmda og bendir fundurinn sérstaklega á þá hraklegu aðstöðu sem sjúklingum og starfsfólki á Ljósheimum hefur verið boðið upp á til margra ára.

Fundurinn leggur áherslu á að nútíminn gerir aðrar kröfur um aðbúnað og umhverfi en áður voru. Ber þar ekki síst að nefna kröfuna um einkarými hvort sem fólk býr í eigin húsnæði eða dvelur á stofnun og telur aðalfundur eðlilegt að horft sé til þeirra staðreynda við byggingu nýrra þjónustustofnana fyrir aldraða.

Rekstrarvandi hjúkrunar og dvalarheimila

Aðalfundur Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga haldinn 30. og 31. ágúst 2002 skorar á heilbrigðis- og tryggingaráðherra og fjármálaráðherra að endurskoða nú þegar upphæð daggjalda til dvalar- og hjúkrunarheimila. Stórfelldur halli er á rekstri slíkra stofnana. Hann má m.a. rekja til launahækkana, hækkana á lyfjum og fleiri þáttum sem ekki hefur verið tekið nægjanlegt tillit til í daggjöldum, en launahækkanir voru í fullu samræmi við samninga sem ríkið gerði við heilbrigðisstéttir. Ekki hefur heldur verið tekið fullt tillit til hærra þjónustustigs sem hefur reynst nauðsynlegt til að geta sinnt því fólki sem dvelur á heimilunum.

Ekki verður við þetta ástand unað og minnir aðalfundur SASS á að ríkið á að standa straum af rekstri þessara heimila með daggjöldum og því mikilvægt að tekið sé tillit til eðlilegs rekstrarkostnaðar við ákvörðun daggjaldanna. Einnig er minnt á að lögum samkvæmt ber að hafa samráð við rekstraraðila þessara stofnana áður en ákvörðun um daggjöld er tekin.

Stjórnvöld eru hvött til að bregðast skjótt og drengilega við þessari áskorun.

Samgöngu- og atvinnumálanefnd – ályktanir

Uppbygging tengi- og safnvega

Aðalfundur SASS haldinn á Hótel Selfossi 30 – 31. ágúst 2002 skorar á þingmenn Suðurlands að beita sér fyrir auknu fjármagni til tengi- og safnvega. Tengivegir eru hlutfallslega stór hluti vegakerfis á Suðurlandi og eru í mörgum tilvikum forsenda eðlilegrar byggðaþróunar ekki síst á jaðarsvæðum. Ástand þessara vega er víða í engu samræmi við umferðarþunga. Ljóst er að tengi- og safnvega eru sérstaklega mikilvægir í vegakerfi Suðurlands. Þess vegna er brýnt að huga að því að endurskoða skiptingu fjármagns til tengivega þannig að meira fé komi til þeirra á Suðurlandi í ljósi mikilvægi þeirra.

Aukin áhrif sveitarstjórnarmanna

Aðalfundur SASS haldinn á Hótel Selfossi 30. – 31. ágúst 2002 skorar á þingmenn Suðurlands og Vegagerðina að taka upp aukið samstarf við sveitarstjórnarmenn um forgangsröðun verkefna í vegamálum landshlutans, hvað varðar nýbyggingar og viðhaldsverkefni.

Jafnframt er lagt til að snjómokstur á tengivegum verði alfarið í umsjá og á kostnað veghaldara.

Samgönguþing SASS

Aðalfundur SASS haldinn á Hótel Selfossi 30. – 31. ágúst 2002 skorar á stjórn SASS að boða til sérstaks aukafundar um samgöngumál á Suðurlandi með sveitarstjórnum, þingmönnum, Vegagerðinni og samgönguráðherra með það að markmiði að fundurinn samþykki samræmda samgönguáætlun fyrir Suðurland.

Umferðaröryggi

Aðalfundur SASS haldinn á Hótel Selfossi 30.-31. ágúst 2002, lýsir yfir ánægju með framtak Vegagerðarinnar við að fækka einbreiðum brún og auka þannig öryggi vegfarenda.

Fundurinn skorar á Vegagerðina að hvika hvergi frá framkvæmdum sem auka öryggi á vegum.

Suðurstrandarvegur

Aðalfundur SASS haldinn á Hótel Selfossi 30 – 31. ágúst 2002 leggur áherslu á að hvergi verði hvikað frá áformum um lagningu Suðurstrandarvegar. Vegtenging innan hins nýja Suðurkjördæmis styrkir til muna allt atvinnu- og mannlíf í kjördæminu.

Gjábakkavegur

Aðalfundur SASS haldinn á Hótel Selfossi 30.-31. ágúst 2002 skorar á samgönguráðherra og þingmenn kjördæmisins að tryggja gerð heilsársvegar á milli Þingvalla og Laugarvatns, verði komið á vegaáætlun. Ein af forsendum fyrir því að sveitafélög í uppsveitum Árnessýslu geti unnið saman og atvinnulíf og byggðaþróun verði með eðlilegum hætti er að vegtengingar innan svæðis styrkist. Uppbygging framhalds- og háskóla á Laugarvatni krefst þess að greiðar samgöngur séu á milli höfuðborgarsvæðisins og Laugarvatns. Fyrir ferðaþjónustuna og sumarhúsaeigendur er vegurinn einnig nauðsynlegur og mun hafa veruleg áhrif á búsetu- og atvinnuskilyrði í uppsveitum Árnessýslu.

Breikkun á vegum um Hellisheiði og Þrengsli

Aðalfundur SASS haldinn á Hótel Selfossi 30 – 31. ágúst 2002 skorar á yfirvöld samgöngumála að hraða breikkun á veginum um Hellisheiði og Þrengsli. Jafnframt er skorað á yfirvöld að lýsa veginn.

Vegamál í uppsveitum Árnessýslu, Hvítárbrú

Aðalfundur SASS haldinn á Hótel Selfossi 30.-31. ágúst 2002 lýsir yfir nauðsyn þess að haldin séu gefin loforð í vegaáætlun og henni ekki breytt án samráðs við heimamenn.

Fundurinn telur því brýnt að nú þegar verði hafist handa við byggingu brúar á Hvítá til að bæta samgöngur og tengingu milli sveitafélaganna í uppsveitum Árnessýslu. Tengingar þessar eru forsendur sameiningar, grunnur að atvinnuuppbyggingu, menningarlífi og hagkvæmari þjónustu.

Hestamiðstöð að Gaddstaðaflötum

Aðalfundur SASS haldinn á Hótel Selfossi 30.-31. ágúst 2002 skorar á þingmenn Suðurlands, fjárveitinganefnd Alþingis og ríkisstjórn Íslands að koma sem fyrst á samningi við Rangárbakka Hestamiðstöð Suðurlands ehf. um aðkomu Ríkisins að uppbyggingaráformunum á Gaddstaðaflötum þannig að ljúka megi fjármgögnun verkefnisins.

Greinargerð:

Verkefnið um uppbyggingu á Gaddstaðaflötum er vel skilgreint og með breiðan bakstuðning.

Mikil vinna hefur verið lögð í allan undirbúning verkefnisins með skýrslugerð þar sem vandlega er sagt frá hvað gera skal og hvers vegna.

Breið samstaða er meðal hestamanna á öllu Suðurlandi um stuðning við verkefnið.

Á Gaddstaðaflötum er sameiginleg aðstaða átta hestamannafélaga sem hafa innan sinna raða rúmlega 1.600 virka meðlimi.

23 af 25 sveitafélögum á Suðurlandi er höfðu samþykkt aðkomu að verkefninu fyrir síðustu kosningar. Íbúatala í þeim er samanlagt um 15.000 manns.

Uppbygging á Gaddstaðaflötum mun styrkja stöðu Sunnlendinga í baráttunni um að halda Landsmót Hestamanna í framtíðinni.

Uppbygging á Gaddstaðaflötum gefur ýmis tækifæri fyrir ferðaþjónustu á Suðurlandi.

Hætta er á, að sú mikla vinna sem farið hefur í undirbúning verkefnisins og sá góði stuðningur sem það hefur fengið hjá sveitarfélögum glatist að hluta, ef ekki nást sem allra fyrst samningar um aðkomu ríkisvaldsins.

Sameiginlegt orkufyrirtæki á Suðurlandi og Suðurnesjum

Aðalfundur SASS, haldinn Selfossi á Hótel Selfossi 30. og 31. ágúst 2002, hvetur sveitarfélög á starfssvæðinu og í kjördæminu öllu til að huga að sameiningu orkufyrirtækja í eitt öflugt fyrirtæki.

Jafnframt verði hafnar viðræður við ríkisvaldið um kaup á þeim hluta RARIK sem starfandi er í nýju Suðurkjördæmi. Með þessu verði til sameiginlegur öflugur bakhjarl íbúa og atvinnulífs á Suðurlandi.

Þrífösun rafmagns/styrking dreifikerfis

Aðalfundur SASS, haldinn á Hótel Selfossi 30. og 31. ágúst 2002, skorar á yfirvöld raforkumála og Rafmagnsveitur ríkisins að undinn verði bráður bugur að styrkingu raforkudreifikerfisins og jafnframt að þrífösun rafmagns.

Raforkubændur/smávirkjanir

Aðalfundur SASS, haldinn á Hótel Selfossi 30. og 31. ágúst 2002, skorar á yfirvöld raforkumála að tryggja Orkustofnun fjármagn til þess að kosta frumathuganir á virkjunarkostum smærri vatnsfalla. Jafnframt eru stjórnvöld hvött til þess að hagstæð fjármögnun fáist til smávirkjanna.

Fjarskipti og gagnaflutningur

Aðalfundur SASS haldinn á Hótel Selfossi 30 – 31. ágúst 2002 skorar á Landsímann að hraða uppbyggingu gagnaflutningskerfis og ADSL tenginga um allt land þannig að

það uppfylli þarfir nútíma samfélags á sambærilegu verði um allt land, enda mjög brýnt byggða og atvinnumál. Jafnframt ítrekar fundurinn áskorun á Landsímann að byggja upp GSM farsímakerfið þannig að það þjóni því öryggishlutverki sem því er ætlað sem boðkerfi viðbragðsaðila. Í dag er ljóst að víða á Suðurlandi er kerfið ekki virkt og þjónar því ekki öryggishlutverki sínu.

Flutningskostnaður og þungaskattur

Aðalfundur SASS haldinn á Hótel Selfossi 30 – 31. ágúst 2002 skorar á þingmenn og ríkisstjórn að beita sér fyrir lækkun flutningskostnaðar á landsbyggðinni þannig að allir landsmenn sitji við sama borð. Ljóst er að flutningskostnaður er mjög íþyngjandi rekstri fyrirtækja og búsetu einstaklinga á landsbyggðinni og er því brýnt byggðamál að jafna þennan kostnað.

Atvinnuþróun

Aðalfundur SASS haldinn á Hótel Selfossi 30. og 31. ágúst árið 2002 skorar á Alþingi og ríkisstjórn að auka fjárframlög til Byggðastofnunar til að hún geti m.a. stutt af meira afli við bakið á atvinnuþróunarfélögunum sem sinna atvinnuráðgjöf á landsbyggðinni. Einnig er nauðsynlegt að Byggðastofnun hafi á hverjum tíma nægilegt lánsfjármagn til atvinnuppbyggingar á landsbyggðinni á hagstæðum kjörum. Stuðningur stjórnvalda er m.a. forsenda þess að rekin sé öflug atvinnuráðgjöf heima í héraði og hvetur einstaklinga og fyrirtæki að byggja upp atvinnurekstur á landsbyggðinni.

Hálendisvegur

Aðalfundur SASS haldinn á Hótel Selfossi 30 – 31. ágúst 2002 beinir því til samgönguráðherra og þingmanna kjördæmisins að mörkuð verði stefna um uppbyggingu hálendisvega. Þeir munu tenga saman landshluta og stytta mjög flutningsleiðir á milli þeirra.

Æfinga- og kennsluflug

Aðalfundur SASS haldinn á Hótel Selfossi 30.-31. ágúst 2002 hvetur samgönguráðherra til að flytja æfinga- og kennsluflug á Selfossflugvöll. Völlurinn er og verður mikilvægur hlekkur í öryggiskeðju kjördæmisins og efling hans styður það öryggishlutverk.

Samgöngu- og atvinnumálanefnd

Bryndís F. Harðardóttir, formaður.

Ágúst Kr. Björnsson, ritari

Halldóra Hjörleifsdóttir

Einar Pálsson

Viðar H. Steinarsson

Margeir Ingólfsson

Árni Magnússon

Gunnsteinn R. Ómarsson

Drífa Hjartadóttir

Valdimar Guðjónsson

Sigurður Bjarnason

Þórhildur Ólafsdóttir

Már Haraldsson

Ólafur Eggertsson

Mennta- og menningarmálanefnd – ályktanir

Íþrótta- og Ólympíumiðstöð á Laugarvatni

Aðalfundur SASS, haldinn á Selfossi 30. og 31. ágúst 2002 fagnar þeim stórhuga hugmyndum sem fram hafa komið í nefndaráliti um uppbyggingu Íþrótta- og Ólympíumiðstöðvar Íslands að Laugarvatni. Sveitarfélög á Suðurlandi ítreka að uppbyggingin hefur mikið gildi fyrir íþrótta- og forvarnastarf á Íslandi. Hún styður við starf íþróttafræðaseturs Kennaraháskólans og mun efla hana sem rannsóknar- og menntastofnun.

Aðalfundurinn skorar á menntamálaráðherra að varðveita sögufrægar skólabyggingar á Laugarvatni og vísar í þeim efnum á hugmyndir úr nefndaráliti um endurbætur og framtíðarnot fyrir Héraðsskólahúsið.

Aðalfundurinn samþykkir að taka þátt í viðræðum við ríkisvaldið um uppbyggingu Íþrótta- og Ólympíumiðstöðvar Íslands að Laugarvatni.

 

Háskólanám á Suðurlandi

Aðalfundur SASS, haldinn á Selfossi 30. og 31. ágúst 2002 beinir því til stjórnar SASS að hún að skipi þriggja manna samstarfsnefnd sem marki skýra stefnu um frekari uppbyggingu háskólanáms á Suðurlandi. Samstarfsnefndin taki upp viðræður við menntamálaráðherra um framtíð háskólanámsins. Framkvæmdin verði unnin í samvinnu við Fræðslunet Suðurlands.

 

Menningarsalur Suðurlands

Aðalfundur SASS, haldinn á Selfossi 30. og 31. ágúst 2002 fagnar áformum um uppbyggingu menningarsalar Suðurlands á Selfossi og ítrekar nauðsyn þess að ríkisvaldið styðji vel við verkefnið. Aðalfundurinn samþykkir að sveitarfélög á Suðurlandi leggi allt að kr. 10.000.000.- í verkefnið enda verði önnur fjármögnun tryggð.

 

Fjölmiðlar á Suðurlandi

Aðalfundur SASS, haldinn á Selfossi 30. og 31. ágúst 2002 skorar á sveitarfélög á Suðurlandi að styðja með myndarlegum hætti við fjölmiðla á svæðinu.

 

Fjölbrautaskóli Suðurlands – íþróttahús

Aðalfundur SASS, haldinn á Selfossi 30. og 31. ágúst 2002 skorar á menntamálaráðherra að ganga nú þegar frá samningi um byggingu íþróttahúss við Fjölbrautaskóla Suðurlands. Mikil þörf er á þessu húsnæði því auk skorts á íþróttaaðstöðu býr skólinn við mikil húsnæðisþrengsli enda eru nemendur nú rúmlega 800 talsins, en upphaflega var skólahúsið hannað fyrir 650 nemendur.

Minjavörður á Suðurlandi

Aðalfundur SASS, haldinn á Selfossi 30. og 31. ágúst 2002 skorar á menntamálaráðherra að tryggja fjárveitingu vegna minjavarðar á Suðurlandi eins og gert hefur verið fyrir aðra landsfjórðunga og gert er ráð fyrir samkvæmt starfsskipulagi Fornleifaverndar ríkisins. Hlutverk minjavarðar er síst minna á Suðurlandi sem hefur að geyma menningarminjar sem nauðsynlegt er að huga að.

Sálfræðingur heilsugæslustöðvar

Aðalfundur SASS, haldinn á Selfossi 30. og 31. ágúst 2002 skorar á stjórnvöld að tryggja til frambúðar stöðu sálfræðings við heilsugæslustöðvarnar á Suðurlandi. Sú óvissa sem sífellt ríkir um stöðu sálfræðings er óþolandi.

 

Skólabúðir að Skógum

Starfshópur um skólabúðir að Skógum mun áfram vinna að uppbyggingu á skólabúðum og beinir aðalfundur SASS, haldinn á Selfossi 30. og 31. ágúst 2002 því til landsfundar Sambands íslenskra sveitarfélaga og til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga að unnið verði að framgangi málsins.

Í starfi nefndarinnar tóku þátt:

Aldís Hafsteinsdóttir formaður, Bjarki Reynisson, Ragnar Sær Ragnarsson ritari, Páll Leó Jónsson, Ásmundur Sverrir Pálsson, Gunnar Þorgeirsson, Kjartan Lárusson, Hrafnhildur Ágústsdóttir, Sif Hauksdóttir og Þorsteinn Kristinsson.

Gestir nefndarinnar voru:

Kristín Hreinsdóttir, Jón Hjartarson, Soffía Sigurðardóttir, Erlingur Jóhannsson, Sigurður Jónsson, Þóra Þórarinsdóttir og Sigurður Bjarnason. Auk þess tóku þátt Þorvarður Hjaltason, Drífa Hjartardóttir og Margrét Frímannsdóttir.

 

 

 

Kjörbréfa- og kjörnefnd

Sigurður Bjarnason, formaður, Jóna Sigurbjartsdóttir, Tryggvi Ingólfsson, Torfi Áskelsson, Ingunn Guðmundsdóttir. sem var ritari nefndarinnar.

Farið yfir kjörbréf.

Fulltrúar frá 15 sveitarfélögum, alls 46 fulltrúar með gild kjörbréf þar af 46 mættir.

Stjórn SASS

Formaður:

Valtýr Valtýsson, Rangárþingi ytra.

Varaformaður:

Torfi Áskelsson, Árborg

Þorsteinn Hjartarson, Hveragerði

Sigurður Bjarnason, Sveitarfél. Ölfus.

Sveinn Pálsson, Mýrdalshreppi.

Sveinn Sæland, Bláskógabyggð.

Ragnheiður Hergeirsdóttir, Árborg

Þorvaldur Guðmundsson, Árborg

Ágúst Ingi Ólafsson, Rangárþingi eystra.

Varamenn í stjórn SASS

Árni Magnússon, Hveragerði.

Stefán Guðmundsson, Sveitarfél. Ölfusi.

Sveinbjörg Pálsdóttir, Skaftárhreppi.

Már Haraldsson, Skeiða- og Gnúpverjahr.

Margrét Erlingsdóttir, Árborg.

Gylfi Þorkelsson, Árborg.

Einar Pálsson, Árborg.

Ólafur Eggertsson, Rangárþingi eystra.

Sigurbjartur Pálsson, Rangárþingi ytra.

Fulltrúi í stjórn Fræðslunets Suðurlands

Gylfi Þorkelsson, Árborg.

Til vara

Pálína Jónsdóttir, Rangárþingi eystra.

Stjórn Skólaskrifstofu Suðurlands

Ásmundur Sverrir Pálsson, Árborg

Gunnar Þorgeirsson, Grímsnes- og Grafningshr.

Herdís Þórðardóttir, Hveragerði.

Karl Pálmason, Mýrdalshreppi.

Eyja Þóra Einarsdóttir, Rangárþingi eystra.

Varamenn

Margrét Erlingsdóttir, Árborg.

Sigurður Ingi Jóhannsson, Hrunamannahreppi Bjarki Reynisson, Villingaholtshreppi.

Jóna Sigurbjartsdóttir, Skaftárhreppi. Guðmundur Ingi Gunnlaugsson, Rangárþingi ytra

 

 

Ársfundur Landsvirkjunar

Ingunn Guðmundsdóttir, Skeiða- og Gnúpverjahr.

Árni Jón Elíasson, Skaftárhreppi.

Guðmundur Ingi Gunnlaugsson, Rangárþingi ytra.

Þorvaldur Guðmundsson, Árborg

Varamenn

Már Haraldsson, Skeiða- og Gnúpverjahr.

Haukur Kristjánsson, Rangárþingi eystra.

Jónas Jónsson, Ásahreppi.

Stefán Guðmundsson, Sveitarfél. Ölfusi.

Svæðisvinnumiðlun Suðurlands

Jóna Sigurbjartsdóttir, Skaftárhreppi

Páll Stefánsson, Ölfusi.

Varamenn

Svanborg Egilsdóttir, Árborg.

Guðmundur Ingi Gunnlaugsson, Rangárþingi ytra.

Skoðunarmenn

Guðmundur Stefánsson, Hraungerðishreppi.

Pálína Sigurjónsdóttir, Hveragerði.

Varamenn

Guðmundur Ingi Gunnlaugsson, Rangárþingi ytra.

Hrafnhildur Ágústsdóttir, Skeiða- og Gnúpverjahreppi

Samvinnunefnd miðhálendisins

Valtýr Valtýsson, Rangárþingi ytra.

Til vara

Ingunn Guðmundsdóttir, Skeiða- og Gnúpverjahreppi.

Heilbrigðisnefnd Suðurlands

Jón Ólafur Vilhjálmsson, Árborg.

Heimir Hafsteinsson, Rangárþingi ytra

Gunnar Þorkelsson, Skaftárhreppi.

Þórhildur Helga Þorleifsdóttir, Sveitarfél. Ölfus.

Til vara

Ragnheiður Högnadóttir, Mýrdalshreppi.

Sigurður Ingi Jóhannsson, Hrunamannahreppi.

Sandra Gunnarsdóttir, Árborg.

Margrét Einarsdóttir, Rangárþingi eystra.

Valtýr Valtýsson, nýkjörinn formaður, tók til máls, þakkaði traust sér sýnt og bauð nýtt fólk velkomið til starfa. Hann lýsti ánægju með fjölmargar tillögur og ályktanir aðalfundarins og sagði þær gott veganesti fyrir starf nýkjörinnar stjórnar. Að svo mæltu sleit hann fundi.

 

Þorvaldur Guðmundsson, fundarstjóri Helgi Helgason, fundarritari

Ásmundur Sverrir Pálsson, fundarstjóri Gylfi Þorkelsson, fundarritari