fbpx

431. fundur stjórnar SASS haldinn að Austurvegi 56, Selfossi, föstudaginn 12. febrúar 2010 kl. 11.00

Mætt: Sveinn Pálsson, Margrét Katrín Erlingdóttir, Elliði Vignisson ( í fjarfundabúnaði), Ólafur Eggertsson, Aðalsteinn Sveinsson, Árni Rúnar Þorvaldsson og Þorvarður Hjaltason framkvæmdastjóri sem ritaði fundargerð.

Guðmundur Þór Guðjónsson boðaði forföll

1. Fundargerð velferðarmálanefndar SASS frá 10. febrúar.

Fundargerðin staðfest.

2. Tilfærsla á málefnum fatlaðra.

a. Bréf forsvarsmanna sveitarfélaganna í uppsveitum Árnessýslu og Flóahrepps., dags. 14. janúar 2010.

b. Bréf Grímsnes- og Grafningshrepps, dags. 25. janúar 2010.

c. Hugmynd framkvæmdastjóra Skólaskrifstofu Suðurlands og framkvæmdastjóra SASS að skipulagi samþættrar félagsþjónustu á Suðurlandi í kjölfar tilfærslu málefna fatlaðra til sveitarfélaganna.

Samþykkt að skipa starfshóp fulltrúa allra aðildarsveitarfélaga sem hafi það hlutverk að gera tillögu að framtíðarskipulagi þjónustu vegna tilfærslu málefna fatlaðra. Starfshópurinn ljúki störfum fyrir 20. mars nk. Framkvæmdastjóra falið að kalla starfshópinn saman.

3. Fundur forsvarsmanna Heilbrigðisstofnunar Suðurlands með forsvarsmönnum sveitarfélaga á starfssvæði stofnunarinnar 28. janúar sl.

Eftirfarandi ályktun var samþykkt:

,,Stjórn SASS lýsir yfir mikilli óanægju með þann niðurskurð sem hefur orðið á fjarveitingum til HSu, en hann nemur samtals um 260 milljónum sl. tvö ár eða um 13.5%. Niðurskurðurinn hefur leitt til skertrar þjónustu vegna uppsagna vakta fæðingar- og svæfingarlækna sem sunnlendingar hafa hingað til litið á sem grunnþjónustu. Fæðingar mun af þessum sökum í stórauknum mæli færast til Reykjavíkur með tilheyrandi kostnaði og óþægindum fyrir foreldra. Aðstoð vegna slysa þarf einnig að sækja til Reykjavíkur eftir dagvinnutíma og um helgar. Það getur ógnað öryggi þegar skjótra viðbragða er þörf.

Þá vekur stjórn SASS athygli á því að framlög til HSu reiknuð pr. íbúa virðast vera lægri og í sumum tilfellum mun lægri en til sambærilegra stofnana utan Reykjavíkur hvað þá ef tekið er tillit til þess að á starfssvæði stofnunarinnar eru stærstu sumarhúsavæði landssins sem stofnunin þarf að þjónusta.

Stjórn SASS óskar eftir því að fá heilbrigðisráðherra á fund með stjórn SASS og forsvarsmönnum HSu til að fara yfir þessi mál.

4. Bréf frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, dags. 25. janúar 2010, varðandi framlag til SASS 2010.

Til kynningar.

5. Bréf frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, dags. 29. janúar sl, varðandi úthlutun úr sjóðnum til viðbyggingar við Flóaskóla.

Stjórn SASS lýsir yfir ánægju með niðurstöðu málsins en bendir á að eðlilegt væri að úthlutunin til sveitarfélagisins væri samkvæmt normkostnaðarreglum Jöfnunarsjóðs en sveitarfélagið gjaldi ekki fyrir hagkvæma og ódýra byggingu.

6. Úrskurður umhverfisráðherra um aðalskipulag Flóahrepps og aðalskipulag Skeiða- og Gnúpverjahrepps ásamt ályktunum sveitarfélaganna þar um.

Eftirfarandi ályktun var samþykkt:

,,Stjórn SASS gagnrýnir harðlega þá niðurstöðu umhverfisráðherra að synja aðalskipulagi sveitarfélaganna beggja staðfestingar.

Sú niðurstaða er ekki í samræmi við stjórnsýslu umhverfisráðherra á undanförnum árum sem hefur margsinnis staðfest aðalskipulagstillögur þar sem þeir aðilar sem að framkvæmdum standa hafa kostað breytingar á aðalskipulagi. Greinilegt er að jafnræðis hefur ekki verið gætt og nauðsynlegt er því að ráðherrann geri sérstaklega grein fyrir því misræmi. Réttaróvissa um fyrri staðfestingar umhverfissráðherra á aðalskipulagi hefur einnig skapast sem sveitarfélögin geta ekki búið við.

Þá er synjun ráðherrans í algjöru ósamræmi við markaða stefnu umhverfisráðherra og umhverfisráðuneytisins sem hefur tvisvar frá árinu 2007 lagt fram frumvörp þar sem gert er ráð fyrir að sveitarfélögin geti lagt á gjöld til að mæta kostnaði við skipulagsvinnu. Almenn samstaða var um þetta sjónarmið enda þótt frumvörpin hafi ekki verið afgreidd. Raunar er ekkert í núverandi lögum sem bannar slíkt. Afar óeðlilegt er að að slíkur kostnaður sé greiddur af almennu skattfé og þar með íbúum viðkomandi sveitarfélaga. Ljóst má vera að gjaldtökuheimild frumvarps til skipulagslaga sem lagt var fram á vorþingi 2008, en varð ekki að lögum á því þingi, er mikið hagsmunamál fyrir sveitarfélögin og íbúa þeirra og hljóta sveitarfélögin því að leggja áherslu á að áfram verði gert ráð fyrir slíkri lagaheimild þrátt fyrir fyrrgreindar ákvarðanir umhverfisráðherra.

Þá vekur athygli að umhverfisráðherra sem réttlætir ákvörðun sína með vísan til skipulagslaga skuli á sama tíma brjóta skýr fyrirmæli laganna um þann tímafrest sem ráðherra hefur til að taka ákvörðun um staðfestingu aðalskipulags. Aðalskipulagstillögur sveitarfélaganna voru samþykktar annars vegar fyrir 11 mánuðum og hins vegar fyrir 14 mánuðum, en ráðherrann hefur 6 mánað frest skv. lögunum.

Stjórn SASS átelur einnig harðlega að ráðherrann skuli með ákvörðunum sínum leggja stein í götu virkjanaframkvæmda sem hafa mikla efnahagslega þýðingu fyrir þjóðfélag í miðri efnahagskreppu. Fyrir liggur að Landsvirkjun hefur þegar frestað viðræðum við fyrirtæki um sölu á orku. Stjórn SASS vekur sérstaka athygli á að um virkjun endurnýjunarlegrar orku er að ræða. Samkvæmt fyrri hluta rammaáætlunar frá 2003 þá er ljóst að virkjunarkostir í neðri hluta Þjórsár eru meðal þeirra allra vænlegustu m.t.t. til umhverfissjónarmiða auk þess sem um hagkvæma virkjunarkosti er að ræða.

Að endingu mótmælir stjórn SASS sérstaklega þeim ávirðingum sem fram koma í úrskurði ráðherrans um að sveitarstjórnarmenn hafi þegið greiðslur frá Landsvirkjunar vegna funda í tengslum við skipulagsgerðina. Upplýst er að svo hafi ekki verið og hafði ráðuneytinu verið grein fyrir því áður en úrskurðinn var upp kveðinn.”

7. Drög að samningi um samstarf ríkis og sveitarfélaga um menningarmál á Suðurlandi.

Stjórn SASS felur formanni og framkvæmdastjóra að vinna áfram að málinu.

8. Bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dags. 4. febrúar 2010, varðandi framtíðarfyrirkomulag upplýsingamiðstöðva ferðamála.

Einnig lagðar fram tillögur starfshóps um framtíðar fyrirkomulag upplýsingamiðstöðva. Samþykkt að senda þessar upplýsingar til aðildarsveitarfélaganna.

9. Fundur um eflingu sveitarstjórnarstigsins 28. janúar sl.

Lagt fram erindi verkefnisstjóra frá Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu sem hann hélt á fundinum.

10. Sóknaráætlun fyrir Suðurland.

Íbúafundur verður haldinn laugardaginn 6. mars nk. í Fjölbrautaskóla Suðurlands. Reiknað er með að um 150 manns taki þátt í fundinum.

Hluti fundarmanna verður valinn með úrtaki íbúa svæðisins en einnig verða fulltrúar ýmissa hagsmunaaðila. Verkefni fundarins verður að greina helstu sóknarfæri á Suðurlandi með það fyrir augum að efla samkeppnishæfni svæðisins. Niðurstöður fundarins verða ásamt ýmsum öðrum gögnum lagðar til grundvallar við sóknaráætlun fyrir Suðurland sem áætlað er að verði tilbúin snemma í haust. Lögð fram drög að dagskrá fundarins.

11. Erindi frá Alþingi þar sem óskað er umsganar um:

a. Frumvarp til laga um um heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ, 320. mál.

Lagt fram.

b. Tillaga til þingsályktunar um aðgerðir til að hvetja til fjárfestingar erlendra aðila á Íslandi, 13. mál.

Lögð fram.

12. Erindi til kynningar.

a. Efni frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga.

b. Efni frá landshlutasamtökunum.

Fundi slitið kl. 13.50

 

Sveinn Pálsson

Aðalsteinn Sveinsson

Ólafur Eggertsson

Árni Rúnar Þorvaldsson

Margrét Katrín Erlingdóttir

Elliði Vignisson

Þorvarður Hjaltason